Distortion of Visuo-Motor Temporal Integration in Apraxia: Evidence From Delayed Visual Feedback Detection Tasks and Voxel-Based Lesion-Symptom Mapping

0

Satoshi Nobusako, Rintaro Ishibashi, Yusaku Takamura, Emika Oda, Yukie Tanigashira, Masashi Kouno, Takanori Tominaga, Yurie Ishibashi, Hiroyuki Okuno, Kaori Nobusako, Takuro Zama, Michihiro Osumi, Sotaro Shimada, Shu Morioka

Read More...

Read More...

Leave A Reply