Association Between Acid-Sensing Ion Channel 3 Gene Variants and Balance Impairment in People With Mild Traumatic Brain Injury

0

Hsun-Hua Lee, Hon-Ping Ma, Ju-Chi Ou, Jiann Ruey Ong, Kai-Yun Chen, Chung-Che Wu, Wen-Ta Chiu, Kuo-Hsing Liao, Chien-Min Lin, Shu-Yu Lin, Dean Wu, Yao-Hsien Huang, Yuan-Hung Wang, Chaur-Jong Hu, Chien-Tai Hong

Read More...

Read More...

Leave A Reply