Combined Visualization of Nigrosome-1 and Neuromelanin in the Substantia Nigra Using 3T MRI for the Differential Diagnosis of Essential Tremor and de novo Parkinson’s Disease

0

Lirong Jin, Jian Wang, Changpeng Wang, Danlan Lian, Ying Zhou, Yong Zhang, Minzhi Lv, Yuanfang Li, Zhen Huang, Xiaoqin Cheng, Guoqiang Fei, Kai Liu, Mengsu Zeng, Chunjiu Zhong

Read More...

Read More...

Leave A Reply