Effect of Hyperglycemia at Presentation on Outcomes in Acute Large Artery Occlusion Patients Treated With Solitaire Stent Thrombectomy

0

Xiaochuan Huo, Raynald Liu, Feng Gao, Ning Ma, Dapeng Mo, Xiaoling Liao, Chunjuan Wang, Xuan Sun, Ligang Song, Baixue Jia, Lian Liu, Bo Wang, Yuesong Pan, Yilong Wang, Liping Liu, Xingquan Zhao, Yongjun Wang, Zhongrong Miao, The EAST Study Group

Read More...

Read More...

Leave A Reply